รักไม่ต้องการเวลา…

รักไม่ต้องการเวลา…
แต่ต้องการเจตนาที่ชัดเจน

Advertising