การลืมใคร อย่าใช้เวลา

การลืมใคร อย่าใช้เวลา
เพราะนาฬิกา ยังวนมา “ที่เดิม”

Advertising