สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “มั่ว”

สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “มั่ว”
คือ สิ่งชั่วๆ ที่เรียกว่า “มึง”

Advertising