ข้อดีของคนที่เป็น “โสด”

ข้อดีของคนที่เป็น “โสด”
คือ มีคำว่า “สด” ซ่อนอยู่เสมอ

Advertising